انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

اصطلاحات بیگانه در زبان فرانسه (۵)

پنجمین بخش از فهرست واژگان بیگانه را در زبان فرانسه می خوانیم. عمده این واژگان و اصطلاحات ، لاتین هستند و به همین صورت در برخی از متون کلاسیک و یا حتی امروزی زبان فرانسه به کار می روند.

(لاتین)Ad vitam aeternam

(برای زندگی ابدی) pour la vie éternelle

برای همیشه

۱. (لاتین) Deus nobis haec otia fecit

(او پروردگاری است که به ما آرامش بخشید ) C’est un dieu qui nous a fait ces loisirs

از عبارات ویرژیل

۲. (آلمانی) Eurêka!
(یافتم!) j’ai trouvé
بانگ ارشمیدوس در حمام زمانی که قانون مربوط به جرم حجمی اجسام را کشف کرد.

۳. (لاتین) In fine
(در پایان) à la fin

۴. (لاتین) Nescio vos
(شما را نمی شناسم) je ne vous connais pas
عبارتی برای ابراز عدم پذیرش

۵. (لاتین) Post mortem nihil est
(پس از مرگ هیچ چیز نیست) après la mort il n’y a rien

۶. (لاتین) Rara avis in terries
(پرنده ای نادر بر روی زمین) rare oiseau sur la terre
عبارتی که برای چیزهای خارق العاده استفاده می شود.

۷. (لاتین) Sol lucet omnibus
(خورشید برای همه می تابد) le soleil luit pour tout le monde

۸. (لاتین) Tulit alter honores
(افتخارات نصیب دیگری شد) un autre a obtenu les honneurs

۹. (لاتین) Vox faucibus haesit
(صدا در حلق خفه شد) la voix s’arrêta dans la gorge
عبارتی که برای شرح بهت و حیرت به کار برده می شود.