انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.
مرور برچسب

گفت وگو با کیوان علیمحمدی و امید بنکدار نویسنده و کارگردان فیلم شبانه روز