انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.
مرور برچسب

کتاب سور بز

سور بز

یوسا، ماریو بارگاس، سور بز، ترجمه عبدالله کوثری، تهران: نشر علمییوسا تضادها را کنار هم قرار…