انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.
مرور برچسب

ژن

آیا می توان بین یافته های یک علم و کنشی که از خلال آن ها، افراد در جامعه به اجرا در می آورند ارتباطی…