انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.
مرور برچسب

پکن

پکن

ترجمه ی سعیده بوغیری - گروه بین المللی و ترجمهبیجینگ یا پکن، پایتخت و شهر مهم چین، در ایالت هبی…