انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.
مرور برچسب

وضعیت جامعه ارامنه در کتاب ارزشها و نگرشهای اقلیت های دینی ایران