انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.
مرور برچسب

نگاهی بر کتاب «هویت ارامنه در جهانِ در معرض تغییر»