انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.
مرور برچسب

نگاهی انتقادی به اجرای طرح “نگارخانه‌ای به وسعت شهر”