انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.
مرور برچسب

مناسک گذار و درد

داوید لوبروتون برگردان ناصر فکوهی و فاطمه سیارپورژ. مایر (1992، 306- 267) مشاهده خود از یک…