انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.
مرور برچسب

معرفی کتاب تغییرات فرهنگی و ماندگاری آن (چشم انداز جدید توسعه)