انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.
مرور برچسب

مسابقه هنری

جایزه

جایزة ادبی/ هنری چیست؟ مسابقة ادبی/ هنری چیست؟ وقتی‌که در یک مسابقة ادبی/ هنری شرکت…