انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.
مرور برچسب

خلاصه کتاب ” تفکر خلاق و حل خلاقانه ی مسئله”