انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.
مرور برچسب

جنسیت

جنسیت و شهر؛

فضاهای سنتی زنانه شهری(بازار وکیل شیراز) سعید اسلامی‌راد جنسیتی‌شدن فضا را می توان یکی از…