انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.
مرور برچسب

احمد اخوت

باطله‌ها

در ساختمان اداری گورستان بهشت‌زهرا ایستاده بودم ته صف باطلی‌ها، پشت سر کسانی که می‌خواستند شناسنامة…