انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.
مرور برچسب

آثار ترجمه شده به فارسی از ژرژ آلبر موریس ویکتور باتای