انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

گذراندن دوره کاشناسی ارشد در ۸ دانشگاه و کشور مختلف جهان

«میترا» (MITRA « Médiation interculturelle : identités, mobilités, conflits ») («مبادله بین فرهنگی: هویت، جابه جایی، تنش» )مخفف عنوان یک دوره کارشناسی ارشد دوزبانه و میان رشته ای در حوزه علوم انسانی و علوم اجتماعی است که برای پاسخ دادن به نیازهای فوری و حیاتی مبادلات میان فرهنگی تعریف شده است:

بادلاتی که خود حاصل افزایش جا به جایی فراملیتی و بین المللی بوده اند. این برنامه درسی با همکاری ۸ دانشگاه اروپایی و غیر اروپایی ارائه می گردد: دانشگاه کاتولیک لوون (بلژیک)، دانشگاه ایالتی ریو دو ژانیرو (برزیل)، دانشگاه لیل ۳ (فرانسه)، دانشگاه کولژکرک (ایرلند)، دانشگاه ملی اتونوما (مکزیک)، دانشگاه روک لاو (لهستان)، دانشگاه بابز بولی ( رومانی) و دانشگاه چایک آنتا دیوپ (سنگال).این دوره به برنامه ریزی و مدیریت بحران ها و تنش ها و مدیریت تکثرهای فرهنگی و تبیین روشنگرانه سیاست های راهبردی در پهنه های درحال شکل گیری جدید می پردازد.

تحصیل در این رشته برای دارندگان مدرک کارشناسی در رشته های: علوم اجتماعی، هنر، ادبیات، زبانهای خارجی و حقوق امکان پذیر می باشد. این دوره آموزشی به دو زبان انگلیسی و فرانسه در ۴ ترم برگزار می شود که بر اساس سه مسیر و خط مشی کلی ارائه می گردد:

• بحران، تنش و جامعه مدنی: با تکیه بر فلسفه سیاسی و جامعه شناسی

• مهاجرت: روایت و کنش اجتماعی: با تکیه بر انسان شناسی، ادبیات، هنر و روانشناسی اجتماعی

• سرزمین و جا به جایی، رویکرد تطبیقی: با تکیه بر جامعه شناسی، تاریخ و جغرافیا

در این دوره آموزشی دانشجو متناسب با گذراندن دروس مختلف یک مدرک کارشناسی ارشد دوگانه یا سه گانه دریافت خواهد کرد.

روشن است که داشتن گواهی بین المللی زبان خارجی (toefl, Delf, Dalf) و حداقل نمره تعیین شده الزامی است و داشتن مهارت و تجربه در حوزه مذاکرات و استدلالهای میان فرهنگی می تواند در انتخاب دانشجویان مورد توجه قرار گیرد.

برای لینک های مربوط به متن فرانسوی زیر رجوع کنید:

MITRA « Médiation interculturelle : identités, mobilités, conflits » est un master bilingue interdisciplinaire en Sciences Humaines et Sociales, qui répond aux besoins aigus en médiation interculturelle suscités par les mobilités intranationales et transnationales contemporaines. Il est fondé sur l’expertise scientifique d’un consortium de 8 universités européennes et non-européennes : Katholieke Universiteit Leuven (Belgique), Universidade Federal do Rio de Janeiro (Brésil), Université Lille 3 (France), University College Cork (Irlande), Universidad Nacional Autónoma de México (Mexique), University of Wroclaw (Pologne), Université Babeş-Bolyai (Roumanie), Université Cheikh Anta Diop (Sénégal). MITRA forme à la gestion des situations de crises et conflits, au management de la diversité et à la construction éclairée de stratégies culturelles et politiques sur des territoires en recomposition.
Ce master s’adresse aux titulaires d’une Licence (180 ECTS) en Arts, Lettres, Langues, Sciences Humaines et Sociales, Droit et, par dérogation, aux titulaires d’autres licences ayant une expérience professionnelle. MITRA offre une formation en français et anglais (niveau requis B2 du Cadre européen commun de référence) de 4 semestres. En fonction des parcours de formation, le consortium décerne aux étudiants un double ou triple diplôme de Master.
L’originalité de MITRA : Ce master est conçu selon une double logique : alternance des territoires d’étude en Europe et hors d’Europe, et alternance entre apprentissage académique et travail de terrain. Après un tronc commun à Lille consacré aux concepts et méthodes fondateurs de la formation, trois parcours, associant formation théorique par la recherche et expérience professionnelle, structurent les mobilités des étudiants au sein du consortium :
Parcours 1 – Crises, Conflits, Société civile qui convoque plus particulièrement la philosophie politique, la sociologie (UBB, UCAD/UFRJ, UBB/Lille)
Parcours 2 – Le Sujet migrant : récits et pratiques sociales qui convoque plus particulièrement l’anthropologie, les lettres et les arts, la psychologie sociale (K.U.Leuven, UFRJ/UNAM, K.U.Leuven/Lille)
Parcours 3 – Territoires et mobilités : approche comparative qui convoque plus particulièrement la sociologie, l’histoire et la géographie (UW, UCC/UCAD, UW/Lille).
Doté des outils et savoir-faire en argumentation et négociation interculturelles, l’expert MITRA, fortement sensibilisé à la dimension éthique est formé à anticiper les conséquences politiques, sociales et comportementales des déplacements et à agir dans les relations intergroupes.
Grâce à un fort adossement à la recherche, ce master mène au doctorat et apporte aux diplômés des compétences transférables qui ouvrent des perspectives de carrière dans divers secteurs d’activité : institutions nationales et internationales, ressources humaines d’entreprises, organismes de gouvernance territoriale.
Informations : http://mitra.ifres.info/ Contact : mitra@univ-lille3.fr