انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

کاربرد نظریه ی نظامهای اجتماعی لومان در مطالعات ترجمه

سرگئی تویولنف ترجمه بشیر باقی

چکیده:
این مقاله با مقایسه ی پیشینه ی پارادایمهای نظام یافته ی در مطالعات ترجمه، به کاربرد نظریه ی نظامهای اجتماعی لومان در مطالعات ترجمه می پردازد. تاکنون از دیدگاه نظام مند سه راه برای مطالعه ی ترجمه وجود داشته است. (۱) ترجمه را یک نظام یگانه ی متشکل از پدیده های مستقل از هر نوع دیگر از پدیده های اجتماعی در نظر می گرفتند، (۲) ترجمه را مثل یک خرده نظام درون یک نظام بزرگترِ متشکل از پدیده های مرتبط (آن چنان که در نظریه نظام چندگانه مطرح است) مطالعه می-کردند؛(۳) در آخر، ترجمه را در یک بافت وسیع تر اجتماعی می-گذاشتند و به آن بخاطر ارتباطش با گفتمان اجتماعی می-پرداختند. نگارنده معتقد است که پارادایم اجتماعی-انتقادی احتمالاً فراتر می رود و نظریه ی نظامهای اجتماعی لومان را برای مطالعه و بررسی ِنقش اجتماعی ترجمه به کار می برد. نظریه-ی نظامهای اجتماعی ابزار مفیدی را در اختیار محقق انتقادی مطالعات ترجمه می گذارد تا بتواند در نظریه پردازیِ ترجمه بعنوان یک پدیده ی مرزمند و نظام مند بهره برد.

کلمات کلیدی: مطالعات ترجمه، نظریه ی نظامهای اجتماعی، نیکلاس لومان، جامعه شناسی ترجمه، رویکرد انتقادی.

برای مطالعه کامل این مقاله در زیر کلیک کنید:

 

 

پیوست اندازه
فایل ۱۴۳۳۸.docx 59.42 KB