انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

پژوهشِ سینمایی: کاشفِ سؤالی در باره جهان ، پرسشی در باره شکل (۵)

ارائه پژوهش

ویژگی ها و سرفصل های یک پژوهش تخصصی سینمایی

ارزش هر تحقیق سینمایی . در نو آوری ، اکتشاف ، پیشنهاد نگاه و خط سراسری و مجموعه قصه های قابل مشاهده آدمها و اشیا ء و رخداد هایش ، نهفته است . این پیشنهاد ها نه به صورت عاریه ای و جدا بلکه باید درکل فرایند تحقیق ملحوظ شده باشد . به عبارت دیگر ، محقق در هر لحظه از تنظیم گزارش خود ، باید آگاه باشد که آیا چگونه امکان دارد مفاهیم مورد نظرش ، به عینیت تبدیل شوند ؟ آیا اسناد قابل دسترس هستند ؟ هر گزارش مکتوب باید ویژگی های یک رساله حرفه ای را دارا باشد که عبارتند از :

۱ـ هیئت وظاهر رساله ( جداول ، فصل بندی ، تایپ ، استفاده از حروف ورنگ های مناسب ، عکس ، حتی همراه ساختن برخی اطلاعات به صورت ویدیو یا لوح فشرده )
۲ـ شکل علمی تنظیم پژوهش :
شرح محتویات
قدر دانی و حق شناسی ( ازیاوران ، نهادها ، افراد مؤثر)
فهرست مطالب
فهرست تصویر ها ، جدول ها ونمودارها
مقدمه یا پیش گفتار ( بیان مسئله ، سرگذشت تاریخی موضوع رساله. ابعاد نگاه به مسئله، نگارنده تحقیق فعلی را از کجا و در پایان چه مرحله ای آغاز می کند و مشکلات و محدودیت ها ، ضرورت و اهمیت تحقیق حاضر چیست ؟ آیا گامی به پیش است ؟)
تعریف مسئله تحقیق ( مقصود وهدف از جواب گوئی به پرسش آغازین)
فصل بندی مطالب . نتیجه گیری ( این نتیجه گیری، بیان کننده سریع سهم کار و کوشش پژوهشگر در عرصه فرهنگ وعلم وهنر است )
نقدی بر پژوهش های پیشین ( چنین چالشی بدین معناست که پیشینه تحقیق بدست آمده و جایگاه پژوهش حاضر تعیین می شود )
ذکر فرضیه ها
بررسی مسئله از جنبه نظری
تحلیل داده های کمی و کیفی وتفسیر نتایج حاصله .( آیا به پژوهش دیگر نیاز است ؟)
پی نوشت : ذکر منابع و مآخذ ، نام نامه ( رابط ها ، افراد محلی ، راهنما ها ) آدرس ها و تلفن ها ، نحوه دستیابی به اسناد ( با مجوز یا معرفی نامه . از کجا برای کجا ؟)
پیشنهاد می کنم که مراحل و نحوه تصویب طرح تفصیلی را مورد بحث قرار دهید از جمله این که ارزیابی یا ویراستاری چگونه وتوسط چه فرد یا افرادی و با کدام تخصص ، صورت می گیرد . نتایج ارزیابی ها ،چگونه به اطلاع محقق میرسد ؟آیا نتایج براساس بحث اقناعی به پیش میرود وحل وفصل می شود ویا این که یکسویه خواهد بود و محقق ملزم به رعایت آنهاست ؟ محقق چه زمانی برای پاسخگویی نیاز مند است ؟ آیا نوشته بعد از تائید، حروفچینی میشود یا این که ارائه باید به صورت تایپی باشد؟ در صورتی که هیچ ارزیابی علمی ، هنری ویا فنی صورت نمی گیرد و متن ، فقط در اختیار یک یا چند ویراستار زبان قرار خواهد گرفت نیز ضوابطی را تعیین کنید. از جمله این که تمام اتفاقاتی که روی متن می افتد « پیشنهادی » خواهد بود و متن ویرا سته ، بدون امضای شما برای حروفچینی ، چاپ و یا اجرا توسط مستند سازان و… ارسال نخواهد شد
آخرین نگاه خرداد ۱۳۸۷

برای خواندن کل این مقاله همراه با یادداشت های آن به صورت فایل ورد در اینجا کلیک کنید ( یادداشت ها در قسمت های پنجگانه حذف شده اند)