انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

واژگان بیگانه در زبان فرانسه (۱۴)

بخش دیگری از واژگانی که از لاتین و یونانی در زبان فرانسه باقی مانده اند و در متون تاریخی رایج بوده اند.

۱. (لاتین) Ad gloriam

(برای حمد و ستایش) pour la gloire

رایگان کار کردن

۲. (لاتین) Ad honores

(برای افتخار) pour l’honneur

رایگان کار کردن

۳. (لاتین) Ad limina

(به سوی درگاه حواریون) vers le seuil (des apôtres)

۴. (لاتین) Ad multos annos
(برای سالیانی بسیار زیاد) pour un grand nombre d’années

۵. (لاتین) Ad patres
(به سوی نیاکان) vers les ancêtres

۶. (لاتین) Ad usum
(طبق رسم، طبق سنت) selon l’usage, selon la coutume

۷. (لاتین) Auri sacra fames
(نفرین بر تشنه طلا) maudite faim (soif) de l’or
عبارتی از ویرژیل

۸. (لاتین) Si parva licet componere magnis
(اگر مجاز باشیم چیزهای بزرگ را با چیزهای کوچک مقایسه کرد) s’il est permis de comparer les petites choses aux grandes

۹. (لاتین) Teneo lupum auribus
( من گرگ را از گوشهایش می گیرم) je tien le loup par les oreilles
خود را در موقعیت بدی یافتن

۱۰. (لاتین) Sufficit
(آن کافی استکهدیگران را ساکت کند) il suffit (pour faire taire les autres)