انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

نیمۀ ماه، پنهان زیر گفتمان های مسلط (نقد فیلم نیمه پنهان ماه ساخته آزاده بیزار گیتی)

نیمۀ ماه،

پنهان زیر گفتمان های مسلط

نقد فیلم نیمه پنهان ماه ساخته آزاده بیزار گیتی

محمد تهامی نژاد

به گفته کروچه تاریخ نگار ایتالیایی،” هر تاریخی تاریخ معاصر است”. در فیلم نیمه پنهان ماه، تاریخ نگار، مواد تاریخی را با مفاهیم جدید توضیح نمی دهد، بلکه می کوشد با جستجویش در تاریخ، مواد و حوادث تاریخی ای که تاریخ رسمی خواستار فراموشی بسیاری از وجوه آن بوده است را بطور انتقادی شناسایی کند و با این منبع شناسی انتقادی، آنها را در جایگاه مفقود شدۀ اجتماعی وسیاسی شان بنشاند. به عبارت دیگر خانم بیزار گیتی می کوشد، یک مجموعه تغییرات را در دوره ای شناسایی و پیگیری کند که تغییر را بر نمی تافت و به دنبال تداوم بود. از این رو در بخش متعلق به دوره قاجار با تاریخ نگاری عصر تجدد روبرو هستیم. یکی از مهمترین عناصر تاریخنگاری عصر جدید در ایران ، نقش اجتماعی زنان در حیات اجتماعی وبیرون آمدنِ مردان وزنان از پرده فراموشی و از رعیت به کنشگرانی فعال است. تاریخ معاصر ایران، حکایت نقش پذیری و مبارزه برای ایفای نقش در حیطه قدرت و فرهنگ و احقاق حقوق سیاسی و مدنی است. از این رو مدرن است که به دنبال ویا در جستجوی فردیت و یا بروز فرد و ابزار زندگی مدرن و عقلانیت و دموکراسی وحقوق شهروندی در تاریخ جدید است. چنین تلاشی در مجموعه ای از تداوم و تغییر و غالباً در بافت اجتماعی رخداد ها بررسی می شود. اما مهمترین وظیفۀ فیلم نیمه پنهان ماه، قرار دادن تعدادی از زنان در جایگاهی است که بدست آورده بودند و تاریخ رسمی، ترجیح می داد آن را بفراموشی بسپارد یا نادیده بینگارد و یا آنها را به” نقش های کلیشه ای همسران، مادران و دختران کاهش دهد”. از این رو فیلم مذکور،”تاریخ زنان” است.

متن کامل مقاله را از اینجا مطالعه فرمایید.