انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

نقش فضاهای مهم شهری بر شکل گیری جمعیت انسانی در بابل

سجاد مهدیون

بابل یکی از شهر های مهم و تاثیرگذار در تاریخ طبرستان است که بواسطه حضور اقتصادی پر رنگ ، قرارگیری در مسیرهای بازرگانی شرق مازندران و بازارهای هفتگی پایه ریزی شد و امروزه نیز از ثبات فرهنگی با تکیه بر جمعیت بالا برخوردار است . بابل در حال حاضر از قطب های دانشگاهی، پزشکی و کشاورزی استان نیز به شمار می آید .

این شهر در پیش از اسلام به نام مه میترا بوده ( که شواهدی از وجود آیین مهر و میترائیسم پیش از ظهور اسلام نیز در این منطقه دیده می شود) که بعدها پس از گرایش اسلام به نام مامطیر تغییر نام یافت.

به موجب روایتی از دمرگان در آن منطقه هفته بازاری تشکیل شده که بعدها به بار فروش ده تغییر نام یافت. و نقطه ای برای عرضه کالاهای نواحی گوناگون مازندران و ایران شد .این نقطه هسته اولیه شهر بابل می باشد. در ادامه به معرفی مکان های مهم شهر بابل و تاثیر هریک از آنها در جذب جمعیت انسانی و تشکیل گروه های جمعیتی می پردازیم . امری که در ارتباط دوسویه با تاریخ و هویت شهری بابل به عنوان شهری موثر در گذشته و حال منطقه شرق مازندران، می باشند…

فایل کامل پروژه را از لینک زیر دانلود کنید

babol (1)

این پروژه متعلق به درس انسان شناسی شهری دکتر ناصر فکوهی در گروه مرمت پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران است (سال تحصیلی ۹۵-۹۶)