انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

معنی هنر: هربرت رید

رید، هربرت.، ۱۳۷۴، معنی هنر، ترجمه نجف دریابندری، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، ۲۴۶ صفحه. کتاب “معنی هنر” که در ابتدا یک سلسله مقالات به قلم “هربرت رید ” (۱۹۶۸ـ ۱۸۹۳) در سال ۱۹۳۱ بوده امروز دیگر به صورت یک متن کلاسیک در توضیح مفاهیم اساسی هنر و تشریح جنبش های عمده ی هنری درآمده است. این کتاب حاوی مطالب و سر فصل های ارزنده ای در خصوص تمام ابعاد و جنبه های گوناگون هنر است که می تواند پاسخ گوی سؤالات و نیازهای هر پژوهش گر هنری با هر گرایشی باشد.

نویسنده از تعریف هنر و حس زیبایی گرفته تا مکتب ها و ویژگی های هنری تمدن های باستان و دیدگاه های هنرمندان و اندیشمندان صاحب نام در این حوزه همه را به خوبی بیان می دارد. وی علاوه بر اختصاص سرفصل های معین به تک تک موضوعات کلیه مطالبش را در سه بخش دسته بندی کرده است که در بخش اول و دوم هنر را از منظر تماشاگر تحلیل می کند و در بخش سوم هنر را از منظر هنرمند. هربرت رید در بخش نخست به تعریف هنر و مشخص کردن معنی اصطلاحات آن پرداخته می شود، در بخش دوم به رویکرد زیبا شناسی اشاره می کند و در این خصوص بحث اش را از نخستین یافته های مردم شناسان و هنر «ما قبل تاریخ» آغاز می کند و تا دوره های باستانی و رنسانس و عصر حاضر ادامه می دهد و در نهایت در بخش سوم به دنبال پاسخگویی به سؤالاتی در خصوص «هنرمند چه می کند؟» و «نقش هنرمند در جامعه چیست؟» از دیدگاه صاحب نظران مطرحی چون تولستوی و ماتیس بر می آید. کلیه مطالب کتاب در ۹۰ سر فصل آورده شده که در اینجا به فهرست آنها اشاره می شود

بخش اول : ۱- تعریف هنر ۲- حس زیبایی ۳- تعریف زیبایی ۴-تمایز هنر و زیبایی ۵-هنر به عنوان شهود ۶-آرمان کلاسیک ۷-تنوع هنر ۸-هنر و جمالشناسی ۹- صورت و بیان ۱۰- تقسیم طلایی ۱۱-محدودیت های فرهنگی و هنر ۱۲- تصرف ۱۳- نقش ۱۵-عنصر شخصی ۱۶- تعریف صورت ۱۷- نگریستن به تابلو نقاشی ۱۸- امپاتی ۱۹- احساساتیگری ۲۰- ضرورت صورت ۲۱- محتوی ۲۲- سفالگری: هنری بی محتوی ۲۳- هنر انتزاعی ۲۴-صورتسازی: هنر انسانی ۲۵- ارزشهای روانشناختی ۲۶-عناصر اثر هنری: خط، تون، رنگ، صورت ۲۷- وحدت ۲۸- نقش های ساختمانی بخش دوم: ۲۹- هنر بدوی ۳۰- نقاشی بوشمن ۳۱- اهمیت هنر بدوی ۳۲- هنر ارگانیک و هندسی ۳۳-تداخل اصول اورگانیک و هندسی ۳۴- هنر و دیانت ۳۵- هنر و اومانیسم ۳۶- هنر روستایی ۳۷- هنر ملی: مصر ۳۸-هنر قبطی ۳۹-اهرام ۴۰-پیکرهای مصری، هنر پیش از کریستف کلمب ۴۱- منشأ سخن های تاریخی ۴۲- هنر چینی ۴۳-هنر ایرانی ۴۴- هنر بیزنطی، هنر سلتی ۴۵- برخورد با هنر مسیحی ۴۶- نیروهای مادی و غیر مادی ۴۷-نفوذ کلیسا ۴۸-هنر گوتیک ۴۹- گوتیک انگلیسی ۵۰-هنر رنسانس ۵۱- طراحی های استادان ایتالیایی ۵۲- هنر طراحی ۵۳- هنر تعقلی ۵۴- رئالیسم ۵۵-بازنمایی ۵۶- ناتورالیسم ۵۷- روبنس ۵۸- ال گرکو ۵۹- باروک و روکوکو ۶۰- تعریف باروک ۶۱- تعریف روکوکو ۶۲- جوهر روکوکو ۶۳- منظره سازی ۶۴- سنت انگلیسی ۶۵- گنیز بارو ۶۶- بلیک ۶۷- ترنر ۶۸- هنر و طبیعت ۶۹- کانستبل ۷۰- دولاکروا ۷۱- امپرسیونیستها ۷۲- رنوار ۷۳- سزان ۷۴- ون گوگ ۷۵- گوگن ۷۶- هنری روسو ۷۷-پیکاسو ۷۸- شاگال ۷۹- عامل نژادی ۸۰- اکسپرسیونیسم و ایده آلیسم، جنبش اکسپرسیونیست، کاندینسکی، گروه های «پل» و «سوار آبی» ۸۱- پل کله، ماکس ارنست، سالوادو دالی، تاشیسم، پیکرسازی جدید ۸۲- هنری مور، باربارا هپورث بخش سوم: ۸۳- نظرگاه هنرمند ۸۴- نظرگاه تولستوی ۸۵- تولستوی و وردزورت ۸۶- نظرگاه ماتیس ۸۷- مخابره: احساس و تفاهم ۸۸- هنر وجامعه ۸۹- اراده ی معطوف به صورت ۹۰- ارزش های نهایی از دیگر آثار هربرت رید به زبان فارسی، «آنارشیسم، سیاست شاعرانه، جستارهایی درباره ی سیاست» است که توسط حسن چاوشیان در سال ۱۳۸۵ ترجمه شده و در انتشارات اختران به چاپ رسیده است. نیز کتاب «فلسفه هنر معاصر» نیز از وی به فارسی ترجمه شده است.