انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

معرفی کتاب های جدید در حوزه مطالعات اجتماعی ورزش (۳):موضوعات معاصر جامعه شناسی ورزش

موضوعات معاصر در جامعه شناسی ورزش، اندرو یاناکیس، مریل ملنیک، ۲۰۰۱

امروزه درک مردم از افراد، کشورها، نژادها، جنسیت، مدرسه ها و حتی شرکت های مختلف تحت تاثیر ورزش هایی است که تماشا می کنند و یا درباره آن می خوانند و می شنوند. تاثیر ورزش بر این درک و فهم از موضوعات قابل توجه کتابی است که یاناکیس و ملنیک ویرایش آن را بر عهده داشته اند.

این مجموعه، سی و چهار مقاله را که در ۴۸۸ صفحه در دوازده بخش سازمان دهی شده اند به قلم نویسندگان و پژوهشگران با زمینه و کارنامه متفاوت در بر می گیرد. ویرایشگران در آغاز هر بخش مقدمه ای بر آن نوشته اند که در برگیرنده خلاصه مقالات آن بخش، با تمرکز بر پرسش های محوری و راهنمایی خواننده برای مطالعه بیشتر می باشد.

مهمترین مزایای این کتاب عبارتند از:

ü    کاوش در مباحث و موضوعاتی که در منابع دیگر جامعه شناسی ورزش کمتر بدان ها پرداخته شده است.

ü    مرور نگرش هایی که نسبت به حضور زنان ورزشکار و نیز هراس  های ضد همجنسگرا(۱)  در ورزش وجود دارد.

ü    بررسی بازی های کودکان آمریکا

ü    مشارکت در ورزش مدارس

ü    مطالعه ای بر چالش ها و سودمندی های تجربه ورزشی در دوره دانشجویی و تحصیلات عالی

ü    نقادی تاثیر تلویزیون بر ورزش و بازنمایی جنسیت، نژاد و…

ü    مروری بر ورزش و جهانی شدن

بخش نخست تحت عنوان “ضرورت وجود و گسترش جامعه شناسی ورزش”، خواننده با زمینه تاریخی رشد جامعه شناسی ورزش و چند سر فصل مهم در رابطه میان جامعه شناسی، تربیت بدنی(۲) و جامعه شناسی ورزش آشنا می شود.

بخش دوم با عنوان “ورزش، قدرت و ایدئولوژی” درباره قدرت و نفوذ ورزش در ارزش ها، نگرش ها، رفتارها و الگوهای فرهنگی جامعه آمریکا بحث می کند.

بخش سوم از “کودکان در ورزش” بحث می کند و به این مساله می پردازد که آیا برنامه ورزشی تحت کنترل بزرگسالان برای کودکان مناسب است یا باید کودکان را رد بازی و ورزش آزاد گذاشت.

بخش چهارم به “پیامدهای مشارکت در ورزش دبیرستان” می پردازد تا پیامدهای مثبت و منفی و خوب و بد پرداختن به ورزش در دوران دبیرستان را آزمون کند و با فعالیت های فوق برنامه دیگر مقایسه نماید و نقش آن ها را در آموزش و کسب تجربه توضیح دهد.

بخش پنجم به ” ورزش در دوران دانشگاه” اختصاص دارد تا هم اهمیت آن برای ورزش و ورزشکاران و هم ضرورت آن برای دانشگاه را مورد بحث قرار دهد.

بخش ششم به “نژاد و قومیت” و رابطه آن با ورزش می پردازد. چگونه دامنه تبعیض های نژادی و ستم و رقابت قومی به ورزش کشیده می شود؟ علاوه بر این در این فصل از انواع بازنمایی نژاد و قومیت در ورزش سخن گفته می شود و یک فصل آن به رابطه نام تیم های ورزشی و مسایل قومی و نژادی می پردازد.

بخش هفتم و هشتم با عناوین “کالبد و فرهنگ” و “جنسیت و ورزش” از برساخت اجتماعی زن بودگی، مردبودگی و کالبدهای دگر جنس خواه در حین تمرین و ورزش و مسابقه سخن می گوید

در بخش نهم به ” ورزش و تصویر رسانه ای شده”اختصاص دارد، پوشش خبری ورزش در رسانه های جمعی و اینکه نژاد و قومیت، جنسیت، مسایل جنسی و طبقاتی چگونه در رسانه ها بازنمایی می شوند از موضوعات مورد بحث این بخش است.

در بخش دهم تحت عنوان ” ورزش و کجروی؛ نیمه ی سیاه جهان ورزش” به مساله انحرافات و جرایمی همچون سرقت، کلاهبرداری، استعمال موارد مخدر و خشونت در ورزش توجه نشان می دهد.

بخش یازدهم با عنوان “خرده فرهنگ هخای ورزش؛ جماعت های جایگزین ورزش و هویت فردی” به بررسی نقش و ساختار جایگزین جماعت های ورزشی، مخصوصا در خلق و نگهداشت هویت شخصی و همچنین در ارضاء نیازهای روان شناختی و فراهم آوردن همبافت ها برای مقاومت در برابر ایدئولوژی های مسلط  ورزش می پردازد.

بخش واپسین هم به طرح مباحثی در زمینه ” ورزش و جهانی شدن” می پردازد، از آمریکایی شدن یا تاثیر آمریکا در ورزش سایر مناطق و ملل، وضعیت ورزش های محلی، ورزش و اقتصاد جهانی، مقاومت های محلی و… سخن می گوید.

 

این سلسله مطالب با استفاده از اطلاعات سایت http://www.humankinetics.com   گردآوری و ترجمه شده است، در صورت استفاده از منبعی غیر از سایت مذکور، در جای خود ذکر منبع می شود.

 

منبع:

 

Contemporary Issues in Sociology of Sport, by: By Andrew Yiannakis and Merrill Melnick, 2001, ISBN-13: 9780736037105

 

– the anti-homosexual phobias

۲- physical education

 

 

پرونده «ورزش» در انسان شناسی و فرهنگ

http://www.anthropology.ir/node/11096