انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

معرفی کتاب: هانری لوفبور: سیاست‌های فضایی، زندگی روزانه و حق به شهر

اثر کریس باتلر (Chris Butler)، سال انتشار:۲۰۱۲م.

مشخصات کتاب:

Lefebvre, H. (2012). Spatial Politics, Everyday Life and The Right To The City, trans by Chris Butler, Routledge, NY.

کریس باتلر، نویسنده کتاب مذکور، در زمینه های مختلفی از جمله زمینه های حقوق و نظریه اجتماعی، حکمرانی شهری و رویکردهای انتقادی به قدرت دولت، فعالیت داشته است. او به طور خاص به فعالیت در زمینه سیاست های فضا و زمان و ارتباط تاریخی میان مدرنیسم و زندگی روزمره در شهرهای استرالیا علاقه مند بوده است. وی در حال حاضر در دانشکده حقوق دانشگاه گریفیث در شهر بریزبین (Brisbane) استرالیا مشغول به تدریس است.

در حالی که جنبه های خاصی از نوشته های هانری لوفور به طور گسترده در رشته های جغرافیا، نظریه اجتماعی، برنامه ریزی شهری و مطالعات فرهنگی مورد بررسی قرار گرفته است، اما هیچ دیدگاه جامعی از کار او در ارتباط با مطالعات حقوقی وجود ندارد. کتاب «هانری لوفبور: سیاست‌های فضایی، زندگی روزمره و حق به شهر» اولین تحلیل‌گر ارتباط و اهمیت این اندیشمند بزرگ (لوفبور) در مطالعات حقوق و قدرت دولت است. برای معرفی لوفبور به مخاطبان حقوق، این کتاب زمینه های اصلی که لوفبور در طول عمرش بر آنان متمرکز بود (مانند رهیافت غیر معمول و انسانی به نظریه مارکسیستی،نگرش اجتماعی او به زندگی روزمره و نظریه تولید فضای او) را عرضه می‌دارد. این جنبه های فکری لوفبور، به تفصیل در تحقیقات این کتاب در ارتباط با حقوق، ابعاد فضایی از تنظیمات نئولیبرالیستی قدرت دولتی، جنبه های سیاسی و زیبایی شناسی نظم اجرایی زندگی روزانه، و «حق به شهر» به عنوان مبنایی برای ظهور اشکالی نو از فضا و زندگی شهروندان بررسی می‌گردد. کریس باتلر معتقد است که دسته‌بندی های نظری لوفور پیشنهاد دهنده مسیری برای حقوقدانان انتقادی تا حقوق و قدرت دولت را به وسیله مبارزات سیاسی ساکنان فضا به طور مستمر شکل دهند.

کتاب مذکور، منبعی حیاتی برای دانشجویان و اندیشمندان در مباحث حقوق، جامعه‌شناسی، جغرافیا و علوم سیاسی و هر آنکه به کاربرد نظریه اجتماعی لوفبور در زمینه های حقوقی و سیاسی علاقه مند است، به شمار می‌آید.
این کتاب شامل دو بخش کلی است. بخش اول، «جهت گیری نظری» و بخش دوم، «سیاست فضایی، زندگی روزمره و حق به شهر» نام دارند. فهرست این کتاب به شرح زیر نگاشته شده است:
بخش اول: جهت گیری نظری
۱. نظریه اجتماعی هانری لوفبور
۲. تولید فضا
بخش دوم: سیاست فضایی، زندگی روزمره و حق به شهر
۳. فضا، انتزاع و حقوق
۴. قدرت دولت و سیاست های فضا
۵. مدرنیته، سکونت و ریتم زندگی روزمره
۶. حق به شهر و تولید فضای دیفرانسیل