انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

معرفی کتاب «استقرار حق به شهر در کشورهای در حال توسعه»

تونی روشن سامارا، شنگجی هی و گوا چن، سال انتشار ۲۰۱۳م.

با وجود این حقیقت که تقریبا رشد شهری رخ داده است و نیز همچنان در حال رخ دادن است، در شهرهای در حال توسعه، ابزارهای مفهومی مطالعه شهرها به طور نامتناسبی از کشورهای توسعه یافته برداشت شده است. با وجود آنکه نابرابری های شهری به طور گسترده به عنوان یکی از مهمترین چالش های شناخته شده در جهان امروزی است، نیاز به درک عمیق تری برای شهرهای در حال توسعه از وضع خود احساس می شود.

استقرار حق به شهر در شهرهای در حال توسعه، تلاشی نوآورانه و گسترده است جهت مستند نمودن و ملموس نمودن تحولات طیف وسیعی از شهرها و در عین حال مبارزاتی که آنان در راه رسیدن به عدالت اجتماعی انجام می دهند را نمایان می سازد. جلد حاضر، شامل تجاربی غنی از مطالعات موردی نظری متمرکز بر ابعاد اجتماعی، فضایی و سیاسی نابرابری های اجتماعی در کشورهای در حال توسعه است. با تلاش های پژوهشگران در یک پژوهش میدانی گسترده، جلد حاضر شانزده شهر از چهارده کشور در کمبرندی گسترده از آمریکای جنوبی، آفریقا، خاورمیانه تا آسیا را پوشش می دهد. شهرهای دسته بندی شده بر اساس عملکرد دولت و یا زمینه سیاسی و یا تاریخی دسته بندی نشده اند، بلکه بر اساس سیاست های بازار و توسعه شهری دسته بندی گشته اند.

در ترسیم رابطه میان فضا، سیاست و جمعیت، کتاب حاضر توجه را به دگرگونی های شکل گرفته توسط فرآیندهای محلی معطوف می کند اما در عین حال ویژگی فراملی متمایز شهرسازی در حال توسعه را به تفصیل شرح می دهد. این کتاب، تحقیقات عمیقی در طیف وسیعی از موضوعات عملیاتی و سیاست گرا از مسکن و توسعه مجدد زاغه تا ساخت شهرهای دموکراتیک که شامل مشارکت گروه های کم درآمد و دیگر گروه های حاشیه ای می شود را ارائه می دهد. این کتاب مورد علاقه دانشجویان و علاقه مندان به مطالعات شهری، جهانی شدن و توسعه می باشد.

کتاب پیش رو در سه بخش کلی و دوازده زیر بخش ارائه گشته است:

بخش اول: شهری که بر علیه خودش تقسیم شده است.

بخش دوم: حکمرانی محلی و شهرهای جهانی: فرار از شهرهای در حال توسعه

بخش سوم: دولت و مخالفین دولت: گونه کشمکش شهری و شهر آینده