انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

مرزهای نظریه شناخت شناسانه در انسان شناسی(۲)

مارک ریسجورد ترجمه ی محمد رسولی

بخش دوم و نهایی

جوهرۀ تبیین های ساختاری مستلزم این است که یک تنگنای بزرگ در نظریه پردازی همه گیر شناسی وجود داشته باشد. الگوها بن مایۀ تبیین های ساختاری اند. بدلیل اینکه الگوها توسط سازوکارهای بنیادی تبیین می شوند؛ بنابراین، الگوها باید هر کجا که سازوکارها وجود دارند، آشکار شوند( مگر اینکه چیزی مانع عملکرد آن شود). انسان شناسی شناختی برای تبیین پدیده های فرهنگی به یک دستگاه مشترک جهان گستر، متوسل می شوند. از این رو، تبیین های شناختی فرض می گیرند که الگو های عمل یا تصور که قرار است تبیین شوند، خاصیت بین فرهنگی دارند. به این ترتیب، یک الگوی عمل یا تصور که متعلق به فرهنگ خاصی است نمی تواند موضوع تبیین شناختی قرار گیرد. پس در حالی که شباهت های بین فرهنگی، سوژۀ محتمل تبیین های ساختاری است، تفاوت های بین فرهنگی این گونه نیستند.

برای خواندن این بخش در زیر کلیک کنید:

۱۰۰۷۹