انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

عکاسی هنر میان مایه

خلاصه به صورت پاور یونت: نسیم خواجه زاده

این خلاصه از کتاب

عکاسی هنر میان مایه، ترجمه کیهان ولی نژاد، تهران» نشر دیگر، انجام شده است.

پژوهش بوردیو درباره عکاسی بخشی از نظریه او درباره سرمایه فرهنگی است که همراه سرمایه نمادین ، سرمایه اقتصادی و سرمایه اجتماعی ، پایگاه اجتماعی را می سازند .

از نظر او مهمترین عامل در حفظ و تداوم پایگاه اجتماعی فرد ، انتقال سرمایه فرهنگی است .که عمدتا با ابزار آموزش و پرورش و آموزش عالی به دست می آید که البته طبقات حاکم نیز با این ابزار به بازتولید و تثبیت موقعیت خود در جامعه می پردازند.

E-mail:n.khajezade@yahoo.com

برای مشاهده پاور پوینت در زیر کلیک کنید:

۱۲۱۱۴