انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

سه سند تاریخی درباره موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی

به مناسب پنجاه و هشتمین سال آغاز فعالیت موسسه به پیوست سند گزارش فعالیت های دوساله موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی در سال های ۱۳۳۷ تا ۱۳۳۹ که از سوی رئیس وقت موسسه شادروان جناب آقای دکتر غلامحسین صدیقی تهیه شده بود به همراه سند مصوبه ۲۵ فروردین ۱۳۳۷ شورای دانشگاه مبنی بر موافقت با تاسیس «موسسه علوم اجتماعی» در دانشکده ادبیات در سال ۱۳۳۷ تقدیم می شود. این دو سند از جمله اسناد نایابی هستند که بطور مستند داده های متقنی را برای تاریخ علوم اجتماعی در ایران فراهم می کنند و با تلاش همکاران موسسه به دست آمده اند. در گزارش مذکور اطلاعات مفیدی در باره دروسی که در موسسه در سال های نخست فعالیت تدریس می شده و اساتید آن به همراه فهرست نخستین دانش آموختگان فوق لیسانس علوم اجتماعی در ایران وجود دارد.

ذکر تاریخ تحولات و توسعه علوم اجتماعی در ایران اغلب محدود به نقل خاطره و بیانات شفاهی است یا حداکثر ارجاع به کتابی که خود بر اساس تخمین نکته ای را فی المثل در مورد تاریخ تاسیس موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی و مدرسان و دروسن آن گفته است. از سوی دیگر شناخت رویدادها و کنش گران تاریخی علوم اجتماعی در ایران برای درک سیر تحول این علوم زمانی به شکل دقیق و معتبر امکان پذیر خواهد شد که اسناد و مدارک رسمی و معتبری که نقشی از رویدادها را بر خود رقم زده اند وجود داشته و قابل دسترس باشند. موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی که زمان تاسیس آن به سال ۱۳۳۷ خورشیدی برمی گردد به عنوان با سابقه ترین مرکز آموزش و پژوهش علوم اجتماعی در ایران شناخته شده است اما به سبب اتفاقاتی که در گذشته روی داده مانند تاسیس دانشکده علوم اجتماعی در سال ۱۳۵۱ و مجموعه رویدادهای پس از انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ موسسه بخش زیادی از اسناد، گزارش های پژوهشی و حتی کتاب های انتشار یافته از سوی خود را از دست داده و آن ها را در اختیار ندارد. در دوره جدید فعالیت موسسه یکی از محورهای مهم پروژه تشکیل آرشیو موسسه است و همکاران موسسه در جستجوی یافتن و تکمیل آرشیو آن هستند. از جمله اسنادی بازیافته «گزارش فعالیت های دوساله موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی در سال های ۱۳۳۷ تا ۱۳۳۹» که از سوی رئیس وقت موسسه شادروان جناب آقای دکتر غلامحسین صدیقی تهیه شده بود و همچنین سند «مصوبه ۲۵ فروردین ۱۳۳۷ شورای دانشگاه مبنی بر موافقت با تاسیس «موسسه علوم اجتماعی» در دانشکده ادبیات در سال ۱۳۳۷» که به حدس ها و گمان ها در مورد تاریخ دقیق تاسیس موسسه پایان می دهد. این دو سند از جمله اسناد نایابی هستند که بطور مستند داده های متقنی را برای تاریخ علوم اجتماعی در ایران فراهم می کنند و با تلاش همکاران موسسه به دست آمده اند. در گزارش شادروان دکتر صدیقی اطلاعات مفیدی در باره دروسی که در موسسه در سال های نخست فعالیت تدریس می شده و اساتید آن به همراه فهرست نخستین دانش آموختگان فوق لیسانس علوم اجتماعی در ایران وجود دارد. در این فهرست می توان نام های آشنایی چون احمد اشرف، زهرا شجیعی و زنده یاد نادر افشار نادری را دید.

 

 

در زیر برای دیدن فایل سند سوم کلیک کنید.

ISRS1958-1960Report-1