انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

درآمدی بر نقش ورزش در حوزه مطالعات جامعه شناختی و راهکارهای برای گسترش آن

جامعه شناسی ورزش به مطالعه ارزش ها ، هنجارهای فرهنگی وتعامل مؤثر نهاد اجتماعی ورزش با سایر نهادهای جامعه پرداخته است. مطالعات و پژوهش در زمینه مراسم، آیین ها، نمادها، ارزش های مشترک، ابزار سلطه، خشونت گرایی، تجاری شدن، سرمایه اجتماعی و فرهنگی، سیاسی شدن، رسانه ای شدن از مهمترین موضوعات جامعه شناسی ورزش است. جامعه شناسی ورزش با پارامترهایی چون بسیج منابع انسانی و مالی، تشکیلات سازمان یافته، گسترش روابط بین الملل، نوعی سرگرمی و تفریح رسانه ای، ارتقای آگاهی محوری، سلامت روانی و جسمی، افزایش اعتماد ،رشد توریسم، تخلیه هیجانات و انفعالات روحی، پرورش اخلاق انسانی و اجتماعی و… رابطه دارد. مسائل جامعه شناختی در حوزه ورزشی با نوعی آگاهی با کنش های ورزشی، شناخت رفتارهای ارزشمندانه، پرخاشگرانه، خشونت طلبانه، استفاده از داروهای مجاز و غیر مجاز، انگیزه های روانی در میادین ورزش، افزایش حرمت، اعتماد به نفس، کمک به بهبود دورنمای اشتغال، پیامدهای نامطلوب انحرافی- اقتصادی و اجتماعی تیم های ورزشی، گسترش تجارت و بازاریابی کالاهای ورزشی، مسائل خصوصی سازی ورزش، سیاست زدگی در حوزه ورزش، می تواند همراه باشد.مهمترین کارکردهای تعریف جامعه شناسی ورزشی شامل”شرایط فیزیکی،مهارتهای فیزیکی،جنبه های نهادی و رقابتی و برانگیخته شدن مشارکت افراد” می باشد. جامعه شناسی ورزش در حوزه فرهنگ موقعیت ورزش را در سلسله مراتب علمی و فرهنگی مانند سایر عناصر فرهنگی از قبیل دین، هنر، ادبیات و… مورد بررسی قرار می دهد. ورزش از منظر جامعه شناختی امری بیرونی و نوعی فرایند اجتماعی است، و می تواند در حوزه تقویت و ارتقاء سرمایه های( اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و انسانی) مورد اهمیت قرار گیرد؛ و به عنوان یک پدیده مؤثر بر روی سیاست، وفاق و تعادل اجتماعی اثر گذارد. از سوی دیگر علل رشد از خودبیگانگی و مافیای اقتصادی که در ورزش وجود دارد و جامعه را دچار انحطاط اخلاقی کرده است. در جامعه شناسی ورزش قابل بررسی پژوهشی است. جامعه شناسی ورزش هدفش علاوه بر رابطه متقابل ورزش با سایر نهادهای اجتماعی، شناخت زمینه های فرهنگی، اجتماعی به کاربرده شده در ورزش کاربردها، پیامدهای اجتماعی، آسیب های فرهنگی، انحرافات ورزشی، تحولات و دگرگونی های اجتماعی است.جامعه شناس ورزشی شیوه ها و روش های تحقیق منظم و دقیق علمی جامعه شناسی را در جهت تأثیری که کنش ها و روابط متقابل افراد بر فعالیت های ورزشی در محیط های ورزشی می گذارد، مورد بررسی قرار می دهد. جامعه پذیری از طریق ورزش یا در ورزش بر مکانیسم یادگیری، شکل گیری باورها، مهارت ها، رفتارها، عادات، نقش ها و هویت های جنسی تأکید می کند.رویکرد کارکردگرایی جامعه پذیری ورزش نوعی هماهنگی با اهداف جامعه است که از سوی نهادهای اجتماعی شکل می گیرد. رویکرد تضاد در حوزه جامعه پذیری ورزشی این پدیده را نوعی بی عدالتی و نابرابری بین طبقات جامعه، و این پدیده را در خدمت جامعه سرمایه داری می داند. بر اساس چنین حوزه مطالعاتی بین رشته ای در علوم انسانی با تاکید بر روش کتابخانه ای و اسنادی راهکارهایی را برای اشاعه اجتماعی و فرهنگی این پدیده در جامعه بیان می کنیم.

کلید واژه

پدیده اجتماعی تام، جامعه شناسی ورزش، جامعه پذیری، فرهنگ، منافع اجتماعی

برای خواندن این مقاله در زیر کلیک کنید:

۱۱۳۷۳