انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

جنگ‌ها و بدن‌ها؛ نشانه تن در فرهنگ و سینمای پساجنگ ژاپنی (۱۹۴۵-۱۹۶۵)

معرفی اجمالی کتاب در حوزه‌ مطالعات اجتماعی بدن:

کتاب جنگ‌ها و بدن‌ها؛ نشانه تن در فرهنگ و سینمای پساجنگ ژاپنی (۱۹۴۵-۱۹۶۵)

این کتاب تحلیل سینمای ژاپن پس از جنگ جهانی دوم است و از منظر بدن به تحلیل و بررسی چند فیلم معروف ساخته‌شده در یک دوره بیست‌ساله پرداخته است.

کتاب دو بخش کلی دارد؛

بخشی که به بررسی نظری مفهوم بدن با سایر مفاهیم وابسته می‌پردازد. به همین دلیل علاوه بر مفاهیم مربوط به علوم اجتماعی از اسطوره‌شناسی ژاپنی نیز صحبت کرده است.

در بخش دوم به تحلیل فیلم‌های منتخب پرداخته است.

کتاب را نغمه ثمینی در ۱۷۱ صفحه نگاشته و نشر نی آن را منتشر کرده است.