انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

تمرین احساس

۱ غلط می خورد، می خزد و از کناره می گذرد. برشی از نگاهش را پیش می کشد ، پهن می شود وبازهم سه شنبه است . به پهنای متنش صورتی درعینکی . ساعت فعلا همان پنج عصر است و غسل کوچه اش را برسازه حش دوباره از سرمی پراند. این یک نگاه سه لتیست . بر لت سوم فرشی از جنس همان که خاک می خورد . درپتویی پیچیده از ببروسوراخهای ماه . برزخ است و از روی موی خالش جنس شقیقه اش پیداست . این یک نگاه سه لتیست و یک ابوبکربغدادی همیشه هست که با یک قلب و دو پا جایش را من کوب کند .. درتیک و تاک عصمت و طهارت محوش می شوم . بیخ دیوار همین خانه بود که آس خود را رو می کنم . کفشی از جنس نعل . نعلی از جنس سروتونینهای بدنمند مضاعف .آرشه ای از کمانچه ای بر سرگرانی تن و…

۲ میم روزانه ۲۵ عدد متادون می خورد .میم با دستگاه گوارشش در پسله ای معطل می شود. تعطیلات فرصت خوبی برای دفع برای او فراهم می کند . او تئاتری میان شهر و روده اش اجرا می کند که ذهن و عین را درهم می آمیزد . مبارزه ای طبقاتی و احیای حقی به فضای شهری .میم سعی می کند با غلظت فضایی تولید شهرش یکی شود . او با فقدان حس تمامیت بدن، جهان اجتماعش را وامدار حس دفعش می کند . او با فحشای روده اش در همیشگی شهرش غور می کند .میم با اجابت مزاجش شهرش را کنترل می کند .او با یک اندام و یک اجرا از صحنه آشنایی زدایی می کند . .

 

.۳ با ستون فقراتی مایل به جلو پیش می رود. با کیسه زباله ای در دستش . این یک عاملیت است که با و از طریق شبکه یا روابط بین شخص و زباله متاثر است .شهروند-زباله . در بوی زباله کشیده می شوم .پوست منبسط می شود و سوراخهای بینی را پر می کند .اما.جای خالی وجود ندارد .باید با بوی دیگری پر شود .بوی روغن سوخته یا بوی عطرراز گل سرخ .هر بویی استعاره های خودش را دارد، امکان خودش را برای دیدن فراهم می کند و شهروند خودش را هم .همچنین، همچون هر حسی در جهت گیری در فضا و در آگاهی از روابط فضایی شرکت می کند ، پهنا می گیرد ، باز و بسته می شود تا به پوست برسد. و این پوست است که در تراکم شهر خنج می کشد ، فرم می گیرد ، مصرف می شود. با مرطوب کننده ای چهره اش را حفظ می کند، پنهان می کند،به رخ می کشد.شرحی دوباره از همجواری اسارت و ایستاده گی ..

.

. .منابع :

Scott,Allen(2013).The nature of cities:The scope and limits of urban theory .International journal of urban and regional research .

– Urry.john(2000). Sociology beyond societies: mobilities for the twenty-first century .Routlege ,London