انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

تاریخ گرایی نو و فیلم مستند در هفتاد و نهمین یکشنبه انسان شناسی و فرهنگ

هفتادو نهمین نشست انسان شناسی و فرهنگ، یکشنبه هفته آینده، ۹ اسفند برگزار می شود. در ابن نشست سخنران نخست، دکتر امیر علی نجومیان، نشانه شناسی و استاد دانشگاه خواهند بود که موضوع سخنرانی ایشان «تاریح گرایی نو و فیلم مستند » است. سخنران دوم نیز خانم سارا سمیعی هستند که سخنرانی خود را با عنوان «چوپان دروغگو یا دهقان وفادار؟ » ایراد می کنند.

فیلم مستندی که در این جلسه به نمایش در خواهد آمد و موضوع بحث نیز خواهد بود، مستند معروف «اون شب که بارون اومد» اثر کامران شیردل است.

هفتاد و نهمین نشست، در محل همیشگی یعنی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، تهران، میدان ولیعصر، خیابان ولیعصر، جنب سفارت عراق، خیابان دمشق، برگزار می شود.

ساعت برنامه از ۴ تا ۷ بعداط ظهر خواهد و ورود برای همگان آزاد است.

با مشارکت خود در این برنامه به تداوم فعالیت های فرهنگی انسان شناسی و فرهنگی یاری رسانید.