انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

برابری جنسیتی در ژاپن

ترجمه ی سعیده بوغیری – گروه بین المللی و ترجمه

در ژاپن، زنان در حال حاضر ۵/۳۹ درصد حقوق بگیران کشوری را تشکیل می دهند. با اینهمه تنها نیمی از آنان به صورت تمام وقت کار می کنند و این دسته ۳/۱ درصد پست های ریاست و ۳/۷ درصد پست های بالایی را در دست دارند. از سوی دیگر، پژوهش هایی دیگر نشان می دهند زنان ژاپنی ۹۰ درصد فعالیت های مربوط به خانه و خانواده را عهده دار هستند.

به باور ساکوتو شیکاموتو (Sakoto Chikamoto)، منابع این وضعیت تبعیض آمیز را نباید در سنت ها، که باید در نظام تولیدی و اجتماعی مدرن جست. به این ترتیب درخواهیم یافت تبعیضات جنسی در جریان رشد اقتصادی سال های ۶۰ تا ۷۰ پیدا شدند. در آن زمان شغل ها در وهله نخست به مردان تعلق می گرفت. به این طریق بود که شرکت های بزرگ توانستند “الگوی ژاپنی” خود را بر اجتماع تحمیل کنند که با ساعات طولانی کار، اشتغال دایم و دستمزدهای تعیین شده بر اساس تعداد کارمندان مشخص می شد.

منبع: س. شیکاموتو، “برابری زن ومرد در همکاری های موجود در میان مصرف کنندگان ژاپن”، مجله بین المللی اقتصاد اجتماعی (économie sociale)، شماره ۲۷۳، ژوییه ۱۹۹۹، نقل شده در مجله Sciences humaines.