انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

بازنمایی حریم مکانی در شهر

مهدیه محمدی

حریم مکانی: یکی از انواع حریم خصوصی مربوط به حریم مکانی است و به حریم خصوصی محیط پیرامونکه به بررسی حریم خصوصی در اماکن خصوصی و منازل افراد یعنی مکان‌هایی که درآنها تصور حریم خصوصی ممکن است می‌پردازد.

اماکن خصوصی طبق بند ۲ ماده ۲ لایحه حمایت از حریم خصوصی، اماکن متعلق به شخص یا اشخاص خصوصی یا در تصرف آنهاست که ورود دیگران به آنها یا عر فا مجاز نیست یا مالک یا متصرف قانونی به نحو مشخصی در چهار چوب قانون، ورود دیگران به آن اماکن را ممنوع اعلام کرده است؛ مانند بخش‌های مشترک مجتمع‌های آپارتمانی. منزل نیز به هر آنچه عرفا اطلاق منزل گردد گفته می‌شود.

یکی از حوزه های بسیار مهم که نمود مرزهای حریم خصوصی و عمومی است، فضای شهری است. چرا که در هر دو حریم عمومی و خصوصی توامان و در کنار هم در شهر وجود دارند و گاها تشخیص مرزهای آن از هم دشوار است.

برای مطالعه کامل فایل کلیک کنید.

harim