انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

انسان شناسی ورزش(۳)

کارن مک گری ترجمه ی ابراهیم خدایی

بخش سوم

ونوم با مهارت، داده های مردمنگارانه و قوم-تاریخ نگارانه مرتبط به آنچه مردم درباره عصای لاکروس “می گویند” را با نوعی تحلیل شیئ مدارتر آمیخته از باستان شناختی و تاریخ هنر و تحلیل صوری عصا با تفاسیر گفتمانی همسنگ قرار می دهد. منظورم از تحلیل های صوری، کیفیت های ملموس عصاها مثل رنگ، شمایل شناسی و ریخت است. تمام این کیفیت ها در معنی و تفسیر تاریخی و میان فرهنگی تفاوت می کنند اما از همه مهمتر، آنها با معانی مربوط به تغییر فرهنگ مرتبطند (نک: وستوکاس ۱۹۸۶-۸۷). بنابراین، ونوم سهم قابل توجهی در تحلیل های تقریبا نایاب فرهنگ مادی و ورزش ایفا می کند. اسباب و وسایل ورزشی، از دستکش های بیس بال و اسکیت ها گرفته تا چیزهای جمع کردنی مثل کارت های هاکی یا نشان های یادبود پیروزی، با اندیشه های نوستالوژی، خاطرات و بازسازی شخصی حوادث گذشته ارتباط تنگاتنگ دارند. چنین تحلیل های درون رشته ای و میان رشته ای از فرهنگ های مادی، در انسان شناسی ورزش نایاب هستند.
نهایتا، تحلیل ونوم بیان باشکوه اسطوره شناسی، تفسیر فرهنگ مادی، رقص و موسیقی جشن، قوم-تاریخنگاری و مردمنگاری را با هم می آمیزد. امروزه پژوهشگران انگشت شماری در چند زمینه محدود می توانند چنین کاری را به انجام برسانند. اثر ونوم نمونه ای عالی از یک رویکرد کل نگر و انسان شناختی چهارشاخه ای است که به کمال رسیده است.

برای مطالعه این مقاله در زیر کلیک کنید :

پرونده ی «ورزش» در انسان شناسی و فرهنگ
http://anthropology.ir/node/11096

پیوست اندازه
Microsoft Office document icon ۱۱۱۰۱.doc 49.5 KB