انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

انسان شناسی مرگ: بررسی موردی سقط جنین غیر قانونی در ایران

اویسی، باقری و برومند

مردم شناس انگلیسی جی.دی.آنوین با بررسی تاریخ ۵هزار ساله ۸۶ جامعه می گوید:”ملت ها هنگامی به قدرت می رسند که رفتارهای جنسی خود را پیش و پس از ازدواج تحت کنترل درآورند و تا هنگامی قدرتمند باقی می مانند که روابط و پیوندهای اجتماعی و خانوادگی در آنها قوی بماند.هنگامی که این حدود از بین برود شمارش معکوس برای مرگشان آغاز شده است.” در حالی که به نظر می رسد در میان جوانان، روابط پیرازناشویی رو به افزایش است و این گویای شکسته شدن تدریجی برخی تابوهای پیشین است، به دلیل عدم تناسب رفتارها و قالب های اخلاقی و عرفی و قانونی، این امر اغلب مخفیانه و عموما بدون آموزش های لازم صورت می گیرد و نتیجه آن نیز متاسفانه شکل گیری ناخواسته کودکانی است که تهدیدی برای زندگی زنان و دختران محسوب می شوند.

متن کامل این مطلب را در فایل ضمیمه بخوانید.