انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

انسان شناسی شناخت در آزمون میدان پژوهش

بلوک، موریس، ۱۳۸۹، انسان شناسی شناخت در آزمون میدان پژوهش، ترجمه ی ناصر فکوهی، به ضمیمه «تاملا فرهنگی» نوشته ناصر فکوهی، تهران، نشر نی، ۲۰۳ صفحه .

بخش اول این کتاب شامل «درس افتتاحیه کلژ دو فرانس» موریس بلوک انسان شناس انگلیسی فرانسوی تبار و استاد معروف مدرسه علوم اقتصادی و اجتماعی لندن، می شود که در آن مفهوم انسان شناسی شناختی را با تکیه بر یک مطالعه موردی و زمین پژوهشی خود در ماداگاسکار روشن و تشریح می کند.

بخش دوم این کتاب شامل ۱۳ متن کوتاه از ناصر فکوهی است که پیش از این به صورت پراکنده با عنوان تاملات فرهنگی منتشر شده بودند و در این کتاب گرد هم آمده اند و در آنها نویسنده، با رویکردی انسان شناختی به مسائلی بسیار متنوع می پردازد و در برخی از موارد متونی در این زمینه ها را نیز از متخصصان هر حوزه آورده است.

فهرست مطالب

پیشگفتار
دروس کلژ دو فرانس
انسان شناسی شناختی در آزمون میدان پژوهش (موریس بلوک)
مردم نگاری در برابر نظریه انسان شناختی
مردم نگاری
نظریه انسان شناختی: سطوح بازنمایی
نظریه روان
یک تجربه روان شناختی بر زمین تحقیق
نظریه روستائیان ماداگاسکاری و نظریه های روان شناختی
مردم نکاری و نظریه
نتیجه گیری
منابع

تاملات فرهنگی (ناصر فکوهی)
۱- استعمار
۲- چهره
۳- خودکشی
۴- زمان
۵- سکوت
۶- سنت
۷- طبیعت و فرهنگ
۸- عشق
۹- مرگ
۱۰- مصرف فرهنگ
۱۱- نژاد
۱۲- هویت
۱۳- انسان شناسی و ترجمه
منابع