انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

اصطلاحات بیگانه در زبان فرانسه(۱)

در زبان فرانسه تعداد زیادی اصطلاحات بیگانه وجود دارد که اغلب در نوشته های علمی به کار می روند. از امروز این اصطلاحات به همراه ترجمه مستقیم و منطور از آنها در اختیار خوانندگان قرار خواهد گرفت.

۱.(لاتین) Ab Urbe condita

(از زمان تاسیس شهر[رم]) Depuis la foundation de la Ville.

رومی ها مبدا شمارش سال را زمان تاسیس شهر رم می دانستند.

۲. (لاتین)Cogito, ergo sum

(می اندیشم پس هستم)Je pense donc je suis!

۳. (عبری) Eli, eli, lamma sabacthani
( پروردگارا، پروردگارا، چرا من را رها کردی!)Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’avez-vous abandonnez!
کلامی که حضرت مسیح در حال احتضار بر روی صلیب به زبان آورد.
۴. (یونانی) Gnôthi séauton
(خودت را بشناس!) connais-toi toi-même!
این عبارت در کتیبه معبد دلف نقر شده و یکی از اصول اخلاقی و رسالت سقراط می باشد.
۵. (لاتین)Homo homini lupus
(انسان گرگ انسان است.) l’homme est un loup pour l’homme.
جمله معروف پلوتوس، نمایشنامه نویس رومی قرن۳ پیش از میلاد که هابز در بیان نگرش خود نسبت به انسان، این جمله را از وی وام گرفته است.
۶. (لاتین) Initium sapientiae, timor Domini
(ترس از خداوند آغاز دانایی است.) la crainte du Seigneur est le commencement de la sagesse.
از عبارات کتاب مقدس.
۷. (عبری) Mane, thecel, pharès
(شمردن، سنجیدن، تقسیم کردن) compté, pesé, divisé!
زمانی که کوروش، پادشاه هخامنشی بابل را فتح کرد، شاه بالتازار جشنی برپاکرد. این عبارت توسط فردی نامعلوم بر روی دیوار تالاری نوشته شده است که در آن این جشن برگزار شد.
۸.(لاتین) Post tenebras lux
(بعد از تاریکی روشنایی است!) après les ténèbres, la lumière
۹. (لاتین) Ubri et orbi
(در شهر (رم) و در تمام دنیا!) à la Ville (Rome) et à l’univers
در همه جا، عبارتی که پاپ در دعای خود بیان می کند؛ به معنای در تمام دنیا
۱۰. (لاتین) Vox populi, vox Dei
(صدای مردم، صدای خداست!) voix du people, voix de Dieu
ضرب المثلی است به معنای آن که نظر و رای مردم بازتاب راستین خواست و نظر خداوند است