انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

ارمنستان و خاورمیانه (نگاهی به روابط منطقه ای جمهوری ارمنستان و سهم آن در معادلات خاورمیانه).

گایان نویکوا ترجمه و تلخیص: محمد رسولی

جنوب منطقۀ قفقاز- شامل ارمنستان، آذربایجان و گرجستان- به یک معنا، از ملحقات شمالی خاورمیانۀ بزرگ محسوب می شود. ارمنستان برای نیل به ثبات سیاسی مجبور به مانور دادن بین کشور های دوست و دشمن(ایران، روسیه، ترکیه، ایالات متحدۀ آمریکا)است. منافع متعارض و جنجال های محلی نیز منطقه بر مشکل ایجاد روابط خوب افزوده است. با همۀ این ها، قفقاز با ثبات تر از آنی است که عموم انتظارش را دارند.

ارمنستان از زمان کسب استقلال تا یه امروز در جستجوی ایفای نقشی مناسب در جهان و منطقه بوده است. ارمنی ها معتقداند کشورشان واسط فرهنگی مهم بین خاورمیانه و اروپاست. اما واقعیت این است که منافع ارمنستان بیش از هر کجا به خاورمیانۀ بزرگ گره خورده است.

جغرافیای سیاسی ارمنستان اهمیت فراوانی دارد. از این جهت که یکی از مجاری اصلی انتقال منابع انرژی دریای خزر و روسیه به ترکیه، اروپا و اسرائیل از خاک ارمنستان می گذرد.

برای خواندن این مطلب در زیر کلیک کنید:

۹۶۹۳