انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

ارتباطات بین‌فرهنگی: ترجمه و نقش آن در فرایندهای جذب و طرد

چکیده

در این مقاله از دیدگاه نشانه‌شناسی فرهنگی به بررسی روابط بین‌فرهنگی و نقش ترجمه در این روابط و همچنین عملکرد ترجمه در فرایندهای جذب یا طرد جنبه‌هایی از فرهنگ‌های دیگر خواهیم پرداخت. نشان خواهیم داد که پویایی فرهنگی محصول ارتباطات بین‌فرهنگی است و ترجمه ساز و کار اصلی این گونه ارتباطات است. در جریان ترجمه است که فرهنگ‌ها بر غنای یک‌دیگر خواهند افزود و در عین دیدار با دیگری فرهنگی خود را بازتعریف خواهند کرد. عناصری از این دیگری را از آن خود می‌کنند، و عناصری را بیرون نگه می‌دارند و به این ترتیب می‌توانند پویایی و سرزندگی خود را حفظ کنند، تاثیر بپذیرند و متفاوت باقی بمانند.

برای مطالعه این مقاله در فرمن پی دی اف در زیر کلیک کنید:

پیوست اندازه
Microsoft Office document icon ۳۰۱۵.doc 99.5 KB