ورود

وارد شدن به حساب کاربری

نام کاربری*
رمز عبور *
من را بخاطر بسپار

ساختن حساب کاربری

پر کردن تمامی گزینه های دارای * اجباری می باشد
نام
نام کاربری*
رمز عبور *
تایید رمز عبور*
ایمیل*
تایید ایمیل*
کد امنیتی*
Reload Captcha

انسان شناسی و فرهنگ

انسان شناسی و فرهنگ
اندازه فونت: +

ماخذشناسی در مطالعات دانشگاه


رضا اسکندری
درس نظریه‌های انسان‌شناسی دوره دکترا ، زیرنظر جناب آقای دکتر فکوهی، زمستان 1396


 منابع فارسی
آثار دکتر مقصود فراستخواه
- فراستخواه، م. (1386). بررسی لوازم و ابعاد فرهنگی «صنعت-بازار» دانش. تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.
- فراستخواه، م. (1388 الف). سرگذشت و سوانح دانشگاه در ایران. تهران: نشر رسا.
- فراستخواه، م. (1388 ب). دانشگاه و آموزش عالی؛ منظرهای جهانی و مساله‌ی ایرانی. تهران: نشر نی.
- فراستخواه، م. (1388 ج). سرآغاز نواندیشی معاصر. تهران: شرکت سهامی انتشار.
- فراستخواه، م. (1388 د). ارزیابی کیفیت آموزش عالی در ایران: کاربردی از نظریهی مبنایی. تهران: مؤسسهی پژوهش و برنامهریزی آموزش عالی.
- فراستخواه، م. (1389). علم و آموزش عالی در ایران: آنچه باید باشد و نیست. تهران: رشد آموزش.
- فراستخواه، م. (1392). «نگاهی به هشت دوره‌ی زندگی دانشجویی در ایران». اندیشه‌ی پویا. شماره‌ی 10، مهرماه و آبان‌ماه 1392.
- فراستخواه، م. (1393). تاریخ هشتادسالهی دانشکدهی فنی دانشگاه تهران. تهران: نشر نی.
- فراستخواه، م. (1395). کتاب شاخص آموزش عالی. تهران: مؤسسهی پژوهش و برنامهریزی آموزش عالی.
- فراستخواه، م. (1396). گاه و بیگاهی دانشگاه در ایران. تهران: نشر آگاه.

آثار دکتر نعمتالله فاضلی
- فاضلی، ن. (1386). دانشگاه و فرهنگ. تهران: نشر علم.
- فاضلی، ن. (1387). دانشگاه و فرهنگ. تهران: نشر ثالث.
- فاضلی، ن. (1390). مردمنگاری آموزش. تهران: نشر علم.
- فاضلی، ن. (1396). خود مردمنگاری هویت دانشگاهی. تهران: تیسا.
- فاضلی، ن. (1396). علوم انسانی و اجتماعی در ایران. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

مجموعه ی مطالعات فرهنگی و اجتماعی آموزش عالی و دانشگاه
- پایا، ع. (1385). دانشگاه، تفكر علمی نو‌آوری و حيطه عمومی. تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
- خورسندی طاسكوه، ع. (1385). نظام ارتباطی آموزش در ايران. تهران:پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
- عزیزی، ن. (1385). درآمدی بر توسعه آموزش عالی در ايران. تهران:پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
- قانعی راد، م.الف. (1385). تعاملات و ارتباطات در جامعه علمی. تهران:پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
- اجلالی، پ. (1386). بازسازی و توسعه علوم اجتماعی در ايران. تهران:پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
- جزنی، ن. (1386). كارآفرينی دانش‌آموختگان دانشگاهی. تهران:پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
- شارعپور، م و فاضلی، م. (1386). جامعه‌شناسی علم و انجمن‌های علمی. تهران:پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
- آدمی ابرقویی، ع. (1387). مقدمه‌ای بر دانشگاه تمدن‌ساز. تهران:پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
- یزدانپور، الف. (1388). دانشگاه اجتماعی. تهران:پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
- افتخاری، الف. (1387). ارزش و دانش. تهران:پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
- چیتسازیان، الف. (1388). آموزش عالی در گستره تاریخ و تمدن اسلامی. تهران:پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
- یمنی دوزی سرخانی، م. (1388). رویکردها و چشم‌اندازهای نو در آموزش عالی. تهران:پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
- عاملی، س.ر. (1388). شبکه‌های علمی مجازی. تهران:پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
- لطیف، ب. (1388). از توسعهی علمی تا توسعهی ملی. تهران:پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
- منتظرقائم، م. (1389). آثار رواج اینترنت در دانشگاههای ایران. تهران:پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
- جاوید، م. (1389). تشکلهای دانشجویی. تهران:پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
- ذاکرصالحی، غ. (1389). تقلب علمی. تهران:پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
- مردانی، م. (1392). الگوی توسعه آموزش عالی در ایران. تهران:پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
- ماحوزی، ر. (1392). فرهنگ، دانشگاه و پژوهش. تهران:پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
- ذکایی، م.س. و اسماعیلی، م.ج. (1393). جوانان و بیگانگی تحصیلی و دانشگاهی. تهران:پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
- ابراهیمآبادی، ح. (1393). سیاست­گذاری فرهنگی آموزش عالی. تهران:پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
- ابوالحسنی، ر. (1394). کارکردهای تشکل­‌های دانشجویی. تهران:پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
- مهرمحمدی، م. و موسیپور، ن. (1394). آموزش علوم انسانی در دانشگاه‌های ایران. تهران:پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
- کاظمی، ع. (1395). مطالعات فرهنگی دانشگاهی در ایران. تهران:پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
- ماحوزی، ر. (1395). دانشگاه؛ تاملات نظری و تجربه ایرانی. تهران:پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
- ماحوزی، ر. (1395). ابعاد فرهنگی و اجتماعی بین­‌المللی شدن دانشگاهها. تهران:پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
- خورسندی طاسکوه، ع. (1395). آموزش عالی بین‌­المللی، استراتژی­‌ها و شرایط امکان. تهران:پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
- قلندری، الف. (1395). اصول و مبانی نشریات دانشگاهی. تهران:پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
- سراجزاده، ح. (1395). نگرشهاورفتاردانشجویان. تهران:پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
- مشکینی، م. و دیگران، (1395). حمایت‌های دانشجویی در کشورهای توسعه‌یافته و ایران. تهران:پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
- فکوهی، ن. (1396). دانشگاهی که بود. تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.

سایر منابع فارسی:
- آزادارمکی، ت. (1385). علم و مدرنیته‌ی ایرانی. تهران: انتشارات موسسه‌ی تحقیقات و توسعه‌ی علوم انسانی.
- جهانبگلو، ر. (1380). ایران و مدرنیته: گفتگوهایی با پژوهشگران ایرانی و خارجی در زمینه‌ی رویارویی ایران با دست‌آوردهای جهان مدرن. تهران: نشر گفتار.
- رفیع‌پور، ف. (1381). موانع رشد علمی ایران و راه حل‌های آن. تهران: شرکت سهامی انتشار.
- فیاض، الف. (1389). مردم‌شناسی تاریخی شناختی علم در ایران. تهران: نشر بین‌الملل.
- قانعی‌راد، م. و خسروخاور، ف. (1390). جامعه‌شناسی کنشگران علمی در ایران. تهران: نشر علم.
- قویدل معروفی، ح. (1385). تاریخ جنبش دانشجویی ایران. تهران: انتشارات نجم‌الهدی.
- کریمیان، ع.ر. (1381). جنبش دانشجویی در ایران. تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
- معتمدی، ا. (1391). تاریخ علم در ایران. ج چهارم: از دوره‌ی مشروطیت تا کنون. تهران: نشر مهاجر.

 منابع انگلیسی

 Becher, T. and Trowler, P. (2001). Academic Tribes and Territories. Buckingham: Open University Press.
 Bourdieu, P. (1988). Homo Academicus. Translated by: P. Collier. Stanford: Stanford University Press.
 Bourdieu, P. (2000). “For a Scholarship with Commitment”. Profession 2000. P. 40.
 Bourdieu, P. (2004). Science of Science and Reflexivity. Translated by: R. Nice. Chicago: The University of Chicago Press.
 Bourdieu, P. and Passeron, J. (1990). Reproduction in Education, Society and Culture. Translated by: Richard Nice. London: Sage Publications.
 Collins, H. (2010). Tacit and Explicit Knowledge. Chicago: The University of Chicago Press.
 Evans, N.J. et al. (2010). Student Development in College: Theory, Research, and Practice. San Francisco: Jossey-Bass.
 Giroux, H.A. (1997). Pedagogy and the Politics of Hope: Theory, Culture, and Schooling. Oxford: Westview Press.
 Giroux, H.A. (2005). Border Crossings: Cultural Workers, and the Politics of Education. New York: Rutledge.
 Giroux, H.A. (2013). “Neoliberalism and the Politics of Higher Education: An Interview with Henry A. Giroux”. Interviewed by: CJ Polychroniou. Truth-out Website. (http://truth-out.org/news/item/15237-predatory-capitalism-and-the-attack-on-higher-education-an-interview-with-henry-a-giroux; Seen on: 5/13/2014).
 Giroux, H.A. & Giroux S. (2004). Take Back Higher Education: Race, Youth, and the Crisis of Democracy in the Post-Civil Rights Era. New York: Palgrave MacMillan.
 Mojab, Sh. (1991). The State and University: The Islamic Cultural Revolution in the Institutions of Higher Education of Iran, 1980-87. Ann Arbor: U.M.I.
 Weber, M. (2008). Max Weber’s Complete Writings on Academic and Political Vocations. Edited by: John Dreijmanis. New York: Algora Publications.

 

 

  

  

  دوست و همکار گرامی

چنانکه از فعالیت های داوطلبانه کانون «انسان شناسی و فرهنگ» و مطالب منتشر شده در سایت آن بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

 

حامی گرامی اطلاعات مالی کانون انسان‌شناسی و فرهنگ هفته‌ای یکبار در نرم افزار حسابداری درج می‌شود شما میتوانید شرح فعالیت مالی کانون را از طریق لینک زیر دنبال کنید.

 

https://www.hesabfa.com/View/Login

 

 

 

انسان شناسی درد و رنج (56)
گفت وگو با بيژن عبدالكريمي

Related Posts